22.07.2014 21:20:32

Jsme největší centrum na bankroty se 100% garancí úspěšnosti v osobních bankrotech

Zajímá Vás možnost Osobního bankrotu, nebo jiné služby vedoucí k úsporám?

Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem je způsob jak se zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet. Podmínkou je, že musí mít práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky.  Manželé můžou o povolení osobního bankrotu žádat společně a od osobního bankrotu lez zahrnout i dluhy z podnikání.

MÁTE ZÁJEM O ODDLUŽENÍ OSOBNÍM BANKROTEM

VYPLŇTE FORUMULÁŘ PRO OSOBNÍ BANKROT

Novinka: Nově provádíme osobní bankroty i pro OSVČ a osoby s dluhy z podnikání!

nebo nás kontaktujte na lince:

Osobní bankrot - infolinka: 840 111 339

linka 840, je tarifována jako běžná pevná linka

 

Lidem, kteří mají problém se splácením dluhů, se otevírá možnost, jak se s půjčkami jednou provždy vypořádat. Mohou na sebe nechat soudem vyhlásit osobní bankrot a definitivně tak splatit své dluhy. 

V případě úhrad formou splátek se dlužník zaváže do pěti let uhradit maximální možnou část dluhu. O výši jednotlivých splátek rozhodne soud. Osobní bankrot se řídí pravidlem, že člověku musí zůstat částka ve výši životního minima.

Je třeba mít na myslí, že Exekutor Vám může zabavit veškerý majetek, který nalezne ve Vašem okolí a prodat jej za cenu nižší než jsou jeho náklady na provedení těchto úkonů. Dlužník tak často dluží více po provedených exekucí i přes rozprodej jeho veškerého majetku a zabavení finančních prostředků na účtech, stavebním i důchodové spoření.

Exekutor prodává i nemovitosti financované Hypotékou. Osobní bankrot je výhodnější! 

Podání návrhu

Pokud chcete zahájit insolvenční řízení formou Osobního bankrotu, musíte podat návrh k soudu o jeho zahájení. Návrh můžete odeslat jak v tištěné tak v elektronické podobě. Návrh adresujte na příslušný krajský soud, do jehož působnosti spadáte podle místa vašeho trvalého bydliště. Dobře vypracovaný osobní bankrot Vám může ušetřit tisíce korun měsíčně. 


Podepsaný návrh na osobní bankrot musí být úředně ověřen, v případě elektronického podání musíte návrh podepsat elektronickým podpisem.

Návrh na Osobní bankrot musí obsahovat následující:

- přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků (majetek musíte doložit znaleckým posudkem)
- seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů
- seznam dlužníkových zaměstnanců
- veškeré listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
- souhlas manžela/ky, pokud jste v manželství
- Insolvenční návrh

Co je osobní bankrot

Institut takzvaného oddlužení (osobního bankrotu), umožňuje nový insolvenční zákon, který měl původně platit od letošního prvního července, nicméně novela z letošního dubna posunula začátek jeho účinnosti na  1. leden 2008. Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat soudu na speciálním formuláři návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení. .

Soud má na výběr ze dvou možností, kterými splacení dluhů nařídí. Buď dlužník prodá majetek, nebo bude dluh splácet podle splátkového kalendáře. Pokud soud schválí osobní bankrot formou splátkového kalendáře, uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti let posílal věřitelům splátky vždy k prvnímu dni v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Do příjmů se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud. Soud také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30 procent. Výjimkou může být případ, že by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně.

Osobní bankrot - garance